Cung cấp các loại bàn đạp thích hợp với xe đạp địa hình, touring và xe đạp cuộc; pi đan địa hình bạc đạn, bàn đạp với cleat.... Các loại yên đa dạng cho xe đạp road, mtb, yên Gel thích hợp off -road... cho xe đạp dùng thắng đĩa, và thắng V và nhiều loại chân chóng khách nhau về kích thước vòng bánh